baner-top-ok

OBSAH


Zápis do 1. ročníka

Zápis do prvého ročníka

 

12. 4. 2019 (piatok) 14:00 - 18:00   a  13. 4. 2019 (sobota) 8:00 - 12:00

 

V tomto školskom roku naša základná škola poskytuje rodičom aj  možnosť predvyplnenia prihlášky elektronicky pre potreby databázy školy.

Elektronické tlačivo prihlášky nájdete na https://3zsskalica.edupage.org/register/

 

Zápis do prvého ročníka - otázky a odpovede

 

Aké sú termíny zápisu do prvého ročníka?                                                    

V tomto roku sa zápis do prvého ročníka našej základnej školy uskutoční v dňoch  12. 4. 2019 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod. a 13. 4. 2019 (sobota) od 8:00 do 12:00 hod.

Zápisu  sa musia zúčastniť deti narodené do 31. augusta 2013 vrátane uvedeného dátumu.

Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa?

Potrebné doklady:

- rodný list dieťaťa,

- meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,

- meno, priezvisko, trvalé bydlisko,občiansky preukaz, telefónne číslo a email zákonných zástupcov (rodičov),

- v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí

- potvrdenie k odkladu školskej zrelosti

- závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg.

V prípade zápisu žiakov  do prípravného ročníka aj:

- odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

- závery diagnostických vyšetrení vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva – psychológ, špeciálny pedagóg.

 Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť a to aj v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa o odklad školskej dochádzky. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je zo zákona povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

Je potrebné zapísať aj dieťa, ktoré sa dlhodobo zdržuje v zahraničí?

Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.  Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  Na konci každého školského roku môže byť dieťa komisionalne preskúšané v kmeňovej škole, po úspešnom absolvovaní tohto preskúšania bude preradené do vyššieho ročníka. O komisionálne preskúšanie musí požiadať rodič kmeňovú školu písomne. Vzory žiadostí o povolenie štúdia v zahraničí a o povolenie vykonania komisionálnej skúšky poskytne rodičom kmeňová škola.

Je možné zapísať dieťa do školy bez toho, aby sa zúčastnilo na zápise?

Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný zákonný zástupca by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa na spôsobe zápisu. Dieťa teda je možné zapísať aj v neprítomnosti na základe predložených dokladov.

Čo je spádová škola?
Spádová škola je základná škola so sídlom v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Školské obvody sú zriadené z dôvodu, aby každé dieťa malo zaručené miesto v škole na povinnú školskú dochádzku. Rozhodnutie o tom, ktoré oblasti (ulice) budú priradené k danému školskému obvodu, je v kompetencii zriaďovateľa školy (mesto Skalica) a táto informácia je súčasťou VZN.

Je povinnosťou riaditeľa školy prijať všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnia zápisu do jeho školy?
Riaditeľ spádovej školy má povinnosť prednostne prijať žiakov s miestom trvalého pobytu v príslušnom školskom obvode. Žiakov z iných spádových škôl môže prijať do naplnenia kapacitných možností školy.

Môže rodič zapísať dieťa do školy, ktorá nepatrí do jeho školského obvodu?
Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008, 
§20, ods.5).
Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.

Môže rodič zmeniť základnú školu po zápise do prvého ročníka?
Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. Má však povinnosť prijať žiaka, ak škola patrí do školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola pre dieťa). V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy. Rodič by mal ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať. O zmene školy dieťaťa by mal informovať aj riaditeľ novej školy a to riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

Je potrebné v deň zápisu uviesť, či dieťa bude navštevovať školský klub detí, resp. stravovať sa v školskej jedálni?

Škola môže zisťovať predbežný záujem o školský klub detí, školskú jedáleň a pod., tieto údaje však pre rodiča nie sú záväzné, slúžia škole najmä na upresnenie jej organizačných a personálnych potrieb pre ďalší školský rok.

Kto je prítomný pri zápise?
Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ to  nebude možné, je potrebné vypísať splnomocnenie prípadne čestné prehlásenie rodičov, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle školy (Tlačivá na stiahnutie). Okrem dieťaťa a rodičov sú spravidla prítomné budúce pani učiteľky, prísediace pani učiteľky a školský špeciálny pedagóg.

Ako prebieha zápis?

Na zápise sa deti netestujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. K dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky, hádanky, farbičky, kocky, kartičky. Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s priateľským prístupom.

Čo sa očakáva od budúceho prváka?

Základné požiadavky:

- čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynulo,

- dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.

- dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru a pod.

- dieťa má poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik,

- od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť

Dieťa by malo tiež vedieť:

- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy,

- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu,

- vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku,

- orientovať sa v priestore (vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu)

Je možné zapísať i dieťa mladšie ako šesť rokov?
Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.
Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. Takéto dieťa musí splniť školou stanovené kritériá pre vedomostnú, záujmovú, emocionálno-sociálnu a celkovú osobnostnú úroveň zrelosti.

Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže rodič požiadať alebo riaditeľ školy odporučiť odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka.
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:

- odporučenie špeciálneho lekára pre deti a dorast (pediater)

- odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo o zaradení dieťaťa do prípravného ročníka.

 

 

 Tlačivá na stiahnutie:

 

Cestne prehlasenie zak. zastupcu.pdf

Splnomocnenie zak. zastupcov.pdf

Ziadost o odklad sk. dochadzky.pdf

Ziadost o predcasne zaskolenie.pdf

Ziadost o studium v zahranici.pdf

Ziadost o zaradenie do PRR.pdf

 

Prípravný ročník

Pripravny rocnik - vysvetlenie.pdf

 

Otázky a odpovede

Otazky a odpovede.pdf

 

 O ZŠ Strážnická