baner-top-ok

OBSAH


Výchovný poradca

Mgr. Jana Kováčová

výchovný poradca

 

kontakt: 0915 713 830

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

konzultačné hodiny: podľa dohody

 

 

 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2018 / 2019

 

Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2018 / 2019 a Pedagogicko – organizačných pokynov na tento školský rok. Základným podkladovým dokumentom plánu práce je zákon NR SR č. 245 / 2008 ( školský zákon ) a vyhláška MŠ SR o základnej škole č. 320 / 2008. Náplňou práce výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Ponúka rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré vykonáva v koordinácii s vedením školy, s učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Hlavnou úlohou výchovného poradcu je pomoc pri výbere profesionálneho zamerania žiakov a jeho uplatnenie pri štúdiu na vhodnom type strednej školy.

 

 

Hlavné úlohy výchovného poradcu v školskom roku 2018 / 2019

 

Zabezpečiť  poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným   zástupcom o možnostiach  štúdia na SŠ, osemročných gymnáziách, o možnostiach duálneho vzdelávania.             

Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS v Piešťanoch, vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov na SŠ a 8-ročné gymnázia, výdaj zápisných lístkov.

Pripraviť a uskutočniť testovanie žiakov T5, T9, Monitor.

Pravidelne dopĺňať program Proforient, sledovať harmonogram zberu údajov.

Spolupracovať s CPPPaP, pomôcť žiakom zorientovať sa k voľbe povolania.

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom.

Zúčastňovať sa na stretnutiach a školeniach výchovných poradcov.        

Zúčastňovať sa so žiakmi na DOD   na jednotlivých SŠ podľa ponuky. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku,práca s programom Proforient.

 

Plán výchovného poradcu na školský rok 2018 / 2019

 

September

 

Preštudovať POP MŠ SR na školský rok 2018 / 2019.

Vypracovať plán práce VP na školský rok 2018 / 2019 v súlade s POP a harmonogramom ŠVS.

Informovať žiakov 5., 8. a 9. ročníka o termínoch z harmonogramu SVŠ, prehľade SŠ v okrese a podľa záujmu i mimo okresu.

Zúčastniť sa školenia výchovných poradcov v Piešťanoch.

V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 5. ročníka do Celoplošného testovania piatakov T5 do ŠVS Piešťany.

Doplniť evidenciu žiakov, ktorí končia základnú školu v 9. aj nižšom ročníku.

Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, vybrať aktivity z CPPPaP.

 

Október

 

Zabezpečovať účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ podľa záujmu, zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie s triednymi učiteľmi 5.,8.,9.roč.- práca s programom Proforient, prenos informácií a údajov do ŠVS Piešťany.

Zistiť záujem a prihlásiť žiakov 8. a 9. ročníka na Komparo.

     Beseda žiakov so zástupcami SOU alebo SOŠ /podľa ponuky/.

Konzultácie so žiakmi 9.ročníka o výbere povolania, o sieti povolaní a pod.

Pracovná porada výchovných poradcov, prenos informácií.

Zber záujmu o SŠ - v 9.ročníku, spracovanie a odovzdanie do ŠVS Piešťany.

 

November

 

 Organizovať návštevy žiakov na Dňoch otvorených dverí na SŠ, besedy /podľa ponuky/.

Príprava žiakov na prijímacie pohovory – spolupráca s vyučujúcimi MAT, SJL.

Pracovná porada výchovných poradcov s riaditeľmi SŠ, prenos informácií a propagačných materiálov pedagógom, žiakom 8.,9. a 5. roč. a ich rodičom.

Testovanie T5 – 21.11. 2018

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre stimuláciu poradia žiakov.

V rámci programu Proforient odoslať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 9. ročníka do Celoplošného testovania deviatakov T9, zvlášť pre žiakov so ŠVVP do ŠVS Piešťany.

 

December

 

Individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 5.ročníka o osemročných gymnáziách a žiakov 8.ročníka o bilingválnom štúdiu.

Dni otvorených dverí na SŠ – informácie žiakom 9.ročníka.

Individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov.

Rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka – stretnutie rodičov so zástupcami stredných škôl.

  

Január

 

Doručiť zber nových informácií do ŠVS, export z Proforientu do 8.1. 2019.

Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre stimuláciu poradia žiakov.

Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov.

Doplnenie polročnej klasifikácie do prihlášok.

 

Február

 

Export informácií z Proforientu do ŠVS, odoslanie prihlášok na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu – do 20.2. 2019

Poradenská činnosť výchovného poradcu.

 

Marec

 

Importovať anonymnú databázu z internetu.

Príprava žiakov 8.ročníka na 1. zber záujmu o SŠ, počítačové programy Cesta k povolaniu, Proforient. 

Príprava na testovanie T9.

 

Apríl

 

Testovanie T9 – 3.4. 2019

Evidencia kritérií prijatia na stredné školy, informovanosť žiakov.

Vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov 5.ročníka na osemročné gymnázia, žiakom vyplniť výsledky testovania do prihlášok na SŠ, zaslať export do ŠVS.

Náhradné testovanie T9 -16. a 17.4. 2019

Zaslať prihlášky na SŠ a 8-ročné gymnáziá- do 20.4. 2019, zápisné lístky na SŠ – odovzdať rodičom žiakov na podpis.

 

Máj

 

13.5. 2019 1.kolo 1. termín prijímacích pohovorov na SŠ aj 8-ročné gymnáziá, 16.5. 2019 2.termín prijímacích pohovorov.

Evidencia a spracovanie výsledkov prijímacích pohovorov.

Zabezpečiť informácie rodičom neprijatých žiakov o voľných miestach na SŠ, individuálne konzultácie.

Zhromažďovať vstupné údaje žiakov 8. ročníka , ich zadávanie do programu Proforient.

Riešiť aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy. 

 

Jún

 

Vyplnenie prihlášok žiakov 8.ročníka na SŠ pre ďalší školský rok – export doŠVS Piešťany.

Rozbor výsledkov rozmiestnenia žiakov 9.roč.na SŠ, informovať pedagogickú radu.

Výsledky prijatia žiakov 5.ročníka na osemročné gymnáziá.

18.6. 2019 2.kolo prijímacích pohovorov ak žiaka neprijali ani na jednu školu v 1.kole.

Vypracovať správu o umiestnení žiakov 9.ročníka na SŠ, informovať ŠR a odovzdať na riaditeľstvo ZŠ, uzavrieť dokumentáciu výchovného poradcu.

 

Dôležité termíny v školskom roku 2018/2019:

 

Žiaci, ktorí majú záujem o študijné odbory na školách v ČR si musia podať prihlášku

na talentové odbory do 30.11. 2018 a netalentové odbory do 1.3. 2019. Za doručenie

prihlášok na SŠ v ČR sú zodpovední rodičia žiaka.

 

Pre žiakov, ktorí chcú študovať SŠ v SR platí tento harmonogram:

 

Talentové odbory – prihlášky       ..............do 28.2.2019

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov –....  3.4.2019

Talentové skúšky – ................................................... 25.3. – 15.4.2019

Zaslanie prihlášok na SŠ, vrátane osemročných gymnázií – .....do 10.4.2019

1.kolo 1.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...13.5.2019

1.kolo 2.termín prij. skúšok, vrátane osemročných gymnázií – ...16.5.2019

 

2. kolo prijímacích skúšok – 18.6.2019 /ak žiaka neprijmú ani na jednu vybranú školu v prvom kole/

Prihlášky spolu so zápisným lístkom si žiaci vyzdvihnú u Mgr. Jany Kováčovej, tieto jej následne vrátia podpísané rodičom i žiakom a potvrdené lekárom. Prihlášky na SŠ v SR zasiela riaditeľstvo ZŠ.

 

 Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

www.svs.edu.sk

www.nucem.sk

www.stredneskoly.sk

www.stredniskoly.cz

www.cermat.cz

 

 OZNAMY:

Trnavský samosprávny kraj organizuje dňa 25.1. 2019 výstavu stredných odborných škôl a vybraných gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK pod názvom
" Kam na strednú školu v Trnavskej župe." Podujatie sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry Senica, Námestie oslobodenia 11/17, v čase od 8.00 - do 18.00.

Na podujatí sa budú prezentovať všetky stredné odborné školy Trnavskej župy a tiež gymnáziá z okresu Skalica a Senica. Výstavu organizuje TTSK v spolupráci s Národným kariérnym centrom.